Latin Wordnet

http://lila-erc.eu/data/lexicalResources/LatinWordNet/Lexicon an entity of type: E31

Ongoing quality revision of Minozzi's Latin WordNet, mapped to version 3.0 of the Princeton WordNet (as opposed to Minozzi's original mapping to version 1.6)
Latin Wordnet 
Latin Wordnet 
Francesco Mambrini, Giovanni Moretti, Paolo Ruffolo, Marinella Testori 
Eleonora Litta, Greta Franzini, Giulia Pedonese, Marco Passarotti